F

 

Fiskare, sjöfarare och handelsmän -

en släkthistoria från Gävle och Söderhamn under två sekler

 

 

Fjärrfiskarna Hillman vid Skagshamn

Den förste fiskaren och borgaren med namnet Hillman, som man hittills vet något om, hade namnet Pehr Nilsson Hillman. Han ska ha varit född i Seljemar, en by efter kusten lite norr om Gävle. Han blev borgare i Gävle året 1700 och han levde till 1748. Innan han blev borgare i Gävle och medlem av Gävles fiskraskrå, ägde han en gård i byn Oppala omkring en mil norr om Gävle och inte så långt från Seljemar. I Oppala bedrev han jordbruk och var alltså bonde, även om han kanske dessutom bedrev strandsfiske. Men det vet man ingenting säkert om.

I Gävle bosatte han sig i gården nr 12 på södra stranden av Islands LIllå.

Hans hustru hette Martha och de fick tre barn. En dotter, Greta f 1712 blev hustru till skepparen Mattias Lax med rötter i Finland. De bådas sönerna Nils och Olof blev båda fiskare och deras namn förekommer på många ställen i Skagshamns kapellbok redan från 1771.

Skagshamn är ett litet fiskeläge beläget öster om Örnsköldsvik nära nuvarande Skags udde. I närheten finns Skeppsmaln, också ett fiskeläge med mycket gamla anor. På en ö ett litet stycke söder om Skags udde ligger Grisslans fiskeläge. Vid alla dessa tre fiskelägen fanns fiskare inom släkten Hillman under senare delen av 1700-talet. När de påbörjade sitt fiske där är dock inte känt. Många ättlingar och i släkten ingifta män fortsatte att fiska vid Skagshamn och de närliggande fiskelägena långt in på 1800-talet, vilket namnuppgifterna i Skags kapellbok vittnar om. Genom att jämföra uppgifterna i kapellboken med uppgifter i husförhörslängder, bouppteckningar m.m. i Gävle framträder fragment, som tillsammans kan ge en bild av hur dessa familjer levde och deras inbördes relationer. Bilderna är just fragment, men ger ändå ekon från en förgången tid, en försvunnen och tämligen bortglömd epok och ett samhälle med radikalt andra förutsättningar än dagens.

Nils Persson Hillman föddes 1705 och han blev 78 år gammal. Hans första hustru var Greta Ersdotter och han gifte senare om sig med Magdalena Forss. Magdalena överlevde sin make med 10 år. Nils fick fem barn. En dotter förblev ogift. Av de övriga tre döttrarna blev alla fiskarhustrur, två av dem vid Skagshamn:

Malena Hillman f 1737 var Nils Persson Hillmans tredje dotter och hon gifte sig med Johan Selgmar, vars namn förekommer i Skagshamns kapellbok 1771. Selgemar var den by som alltså namnet syftade på och den byn var också den som Malenas farfar härstammade från, vilket antyder en gammal kontakt mellan familjerna. Johan Selgmar avled före sin hustru, året 1807 och en bouppteckning finns efter honom. Familjen bodde då i fjärde kvarteret, norr om Östra Lillån där man ägde en gård. Hans fiskeredskap fanns hans sista år vid Bergöns fiskeläge i Enånger, så han tycks alltså senare ha flyttat sitt fiske från Skagshamn till just Bergön.

Barbro Hillman var Nils Persson Hillmans fjärde dotter, född 1741. Hon gifte sig med Olof Collin, fiskare vid Skagshamn. Giftemålet skedde först 1788. Olof Collin förekommer i Skags kapellbok redan 1771 och under många år därefter, så paret Hillman- Collin kan antas ha lärt känna varandra i Skagshamn långt före giftermålet.

Eric Hillman, Nils Persson Hillmans ende son, föddes 1745 och var också en Skagshamnsfiskare. Han blev 75 år gammal och överlevde två hustrur. Hans andra hustru Catharina Holmström avled året före sin make. De fick ett barn, en dotter, som blev sjömanshustru. De bodde i en fiskargård, fastigheten nr 12 på södra sidan av Islands Lillå.

I husförhörslängd från 1816 framgår att här bodde också dottern Cathrina Erica, hennes man, styrmannen Per Zetterqvist och deras båda barn och en piga.

Dessutom fanns på gården Skeppsmalnsfiskaren Olof Hillmans enka Maria Brita Grundberg och deras dotter född 1798. Hon gifte sig sedermera med slaktaren Lars Wikström.

Just denna husförhörslängd omfattar åren 1816 – 1820. Under denna period bodde i fastigheten, om än inte alla under alla dessa år ytterligare 26 personer, som troligtvis inte hade några släktband med Eric Hillman.

Olof Persson Hillman, bror till Nils Persson Hillman, föddes 1709 och avled 1788 vid nästan sammma ålder som sin bror. Hans hustru var Greta Persdotter och hon blev 71 år gammal. De fick sex barn, två döttrar och fyra söner. De två döttrarna kom båda att gifta sig med Skagenfiskare och två av sönerna blev likaledes fiskare vid Skagshamn. Två andra söner kom istället att bli sjöfarare.

Greta Hillman , som gifte sig med också en fiskare Johan Widlund, som också, enligt kapellboken, fiskade vid Skagshamn. Han var 1784 ägare till en haxe som hette Rudan. Johan Widlund uppges vid sin död 1815 ha bott i Vibyggerå. Greta och Johan fick en dotter som döptes till Stina Greta Widlund. Födelsår okänt men hennes dödsår var 1849. Hon gifte sig med fiskaren Lars Berg, födelsår okänt med han avled 1831 vid Grisslan. Lars Berg förekommer också i Skagshamns Kapellbok bl a året 1815. I bouppteckningen efter Lars Berg framgår att familjen ägde gården nr 63 på Islandsholmen. Han var också delägare i haxen Christina Catharina.

Lena Hillman Olof Persson Hillmans andra dotter. Hon gifte sig med Johan Nordin, liksom svärfadern en Skagfiskare. De fick inga barn. De bodde, åtminstone under åren 1806 – 1811, i samma fastighet som kusinen Eric Persson Hillman och dennes familj i gården nr 12 vid södra stranden av Lillån. Av en bouppteckning framgår att de tycks ha ägt halva fastigheten var. Johan Nordin avled 1814, hans hustru fyra år tidigare.

Johan Nordin var vid sin död en tämligen förmögen man. Han ägde alltså halva fastigheten i fiskargården nr 12 och dessutom 1/3 i haxen Jan Eric. Förmögenheten vid bouppteckningen uppgick till 749 riksdaler.

Lena och Johan fick en dotter,

Pehr Hillman d ä, fiskaren Olof Hillmans första son, föddes 1738 och han blev 71 år gammal. Han gifte sig med Catharina Johanna Högberg Lycke f 1744. De fick fyra barn, två söner och två döttrar. En av döttrarna förblev ogift och barnlös, en dotter Anna Margareta, f 1774 gifte sig med Skagshamnsfiskaren Anders Norlund.

De båda sönerna till Pehr Hillman d ä, Olof och Pehr blev båda fiskare. Olof Hillman f. 1772 var gift med Brita Grundberg och fiskade vid Skeppsmaln. Pehr Hillman d y fiskade som sin far vid Skagshamn.I Gävle bodde Pehr Hillman d ä med familj på gården nr 55, som senare övertogs av Pehr Hillman d.y.

Pehr Hillman d y, son till Pehr Hillman d ä, föddes 1782 och bodde också i en fiskargård på Islandsholmen, gården nr 55 vid Kroggränd. Året 1816, då en husförhörslängd finns upprättad, bodde där, förutom hustrun Cajsa Greta Hallgren även deras båda döttrar Caisa Stina och Anna Wilhelmina. Svärfadern borgaren Lars Hallgren, född 1745 bodde där även.

Pehrs ogifta syster Cajsa Lena Hillman, f 1777 fanns också i hushållet med sin dotter Cajsa Ulrica och sonen Nils. De var födda 1802 respektiva 1810, ”oägta” enligt födelsbok och husförhörslängd.

Under den 5-årsperiod som denna husförhörslängd omfattar hade man i omgångar 4 pigor. En av dem noteras som fattighjon. (Inom staden hade varje rote ansvar för att ta hand om något eller några fattighjon).

 

Pehr Hillman d.y. fiskade under många år vid Skagshamn. Han ägde också hälften av en haxe med 11,5 lästers lastförmåga och som bar det vackra namnet Wandringsman. Den sista noteringen med hans namn är daterat 1837. Under tidigare år var han en av dem som lånade pengar ur kapellkassan. Noggranna noteringar finns om dessa ut- och återbetalningar.

Olof Persson Hillmans tredje son Lars Hillman var gift med Catharina Boman och de fiskade vid Grisslan. I Gävle bodde de i gården nr 48 på Islandsholmen, nära sina övriga släktingar. Det var Lars och Catharina som tillsammans med sina fyra barn och två andra familjer omkom när deras haxe förliste i början av oktober 1802 på hemväg till Gävle från Grisslan.

I den här sammanställningen har fyra generationer med sammanlagt tretton fiskarfamiljer inom släkten Hillman kunnat kartläggas. Elva av dem har åtminstone under någon period haft Skagshamn som sin bas för sommarfisket, två ytterligare fiskade vid de närbelägna fiskelägena Skeppsmaln och Grisslan . Denna period av Skagshamnsfiskare sträcker sig över omkring 60 år från 1770-talet. Det verkar inte osannolikt att även generationen före fiskat vid Skagshamn, men om det finns inga uppgifter kända.

 

Denna sida ändrad senast 2015-03-25